Mokinių elgesio taisyklės

Mokinių elgesio taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Geros pradžios mokykla (toliau – Mokykla) ugdo mokinių socialines, emocines ir dvasines
vertybines nuostatas, leidžiančias tapti socialiai atsakinga asmenybe, gebančia savarankiškai priimti
etiškus sprendimus ir už juos prisiimti atsakomybę.
2. Mokyklos Mokinių elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) apibrėžia bendrąsias mokinių elgesio
normas, mokinių skatinimą ir drausminimą.
3. Taisyklės grindžiamos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija,
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos norminiais aktais.

II. MOKINIŲ TEISĖS

4. Mokinys turi teisę gauti:
4.1 kokybiškas švietimo paslaugas, t.y. mokytis pagarba pagrįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir
fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkantį mokymosi krūvį ir darbo vietą;
4.2 nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą, pagrįstą Lietuvos švietimo ir mokslo ministro
įsakymu patvirtintą Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata bei Geros pradžios mokyklos
mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo kriterijais;
4.3 rekomendacijas kreiptis dėl psichologinės, logopedo, specialiosios pedagoginės, socialinės
pedagoginės pagalbos;
4.4 informaciją apie savo elgesio ir pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią
informaciją;
4.5 valstybės skiriamą kompensaciją maitinimui įstatymų nustatyta tvarka;
4.6 nemokamai naudotis mokyklos biblioteka, vadovėliais ir kita literatūra, kabinetuose esančiu
inventoriumi, informacinių technologijų įranga (tik mokymosi tikslais), sporto įrenginiais,
technologijų įranga.
5. Mokinys turi teisę pasirinkti:
5.1 mokyklos (ir už mokyklos ribų) siūlomas neformaliojo švietimo programas ir būrelius;
5.2 dalyvauti olimpiadose, varžybose, konkursuose, viktorinose.

III. MOKINIO PAREIGOS

6. Laikytis Ugdymo paslaugų sutarties sąlygų, šių Taisyklių ir kitų mokyklos vidaus tvarką
reglamentuojančių dokumentų, su kuriais mokiniai supažindinami žodžiu ar pasirašytinai,
reikalavimų.

7. Stropiai mokytis, sąžiningai ir laiku atlikti skirtas užduotis, pamokos metu laikytis mokytojo
nustatytos darbo pamokoje tvarkos, atlikti visas mokytojo skiriamas klasės ir namų užduotis,
neužsiimti pašaline, nesusijusia su mokymo procesu, veikla (neblaškyti draugų dėmesio, nežaisti,
nerašinėti raštelių, netriukšmauti, nevalgyti, nekramtyti gumos ir kt.), vaikščioti ir kalbėti pamokos
metu tik tada, kai to reikia paskirtai užduočiai atlikti.
8. Gerbti save, kitus mokinius, mokytojus, mokyklos vadovus ir kitus bendruomenės narius,
nepažeisti jų teisių.
9. Puoselėti savo tautos kalbą, kultūrą, papročius, tradicijas.
10. Puoselėti savo mokyklos kultūrą ir kuriamas tradicijas, rūpintis geru Mokyklos vardu ir
reputacija.
11. Taisyklingai kalbėti valstybine kalba, gerbti lietuvių kalbą ir kultūrą, būti tolerantiškiems kitų
šalių kalboms ir kultūroms.
12. Lankyti pamokas ir nepraleisti jų be pateisinamos priežasties.
13. Laiku ateiti į pamokas ir kitus užsiėmimus, turėti visas mokymuisi reikalingas priemones
(knygas, sąsiuvinius, rašymo priemones, pratybų sąsiuvinius, sportinę ir žygiams skirtą aprangą bei
avalynę ir kitas mokytojo nurodytas priemones).
14. Laikytis asmens higienos reikalavimų. Saugoti savo ir kitų sveikatą. Į mokyklą ateiti švaria,
tvarkinga apranga, nenaudoti kosmetikos ir ryškių aksesuarų.
15. Palaikyti švarą ir tvarką klasėje, mokykloje ir jos teritorijoje.
16. Viršutinius rūbus (paltus, striukes, lietpalčius ir kt.), avalynę, sportinę bei žygiams skirtą
aprangą tvarkingai laikyti rūbinėje.
17. Tausoti ir saugoti asmeninį, kitų mokinių turtą ir mokyklos turtą: inventorių, patalpas, baldus,
vadovėlius ir kitas mokymo priemones. Padarytą žalą įstatymų ir mokyklos nustatyta tvarka privalo
atlyginti mokinys ir jo tėvai (globėjai). Pastebėjus sugadintą arba gadinamą mokyklos turtą, pranešti
apie tai mokytojui arba vadovui.
18. Išvykstant iš mokyklos grąžinti mokyklai mokinio pažymėjimą, mokymo priemones, iš
mokyklos bibliotekos paimtas knygas ir kt.
19. Nedelsiant informuoti mokyklos darbuotojus apie mokykloje ar jos teritorijoje vykstančias
muštynes, patyčias, kitas pavojingas veikas.
20. Mokykloje ir renginių už mokyklos ribų metu laikytis saugaus ir kultūringo elgesio
reikalavimų.
21. Dalyvauti Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, jeigu yra pakviestas atvykti.
22. Paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu mokykloje dėvėti
nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes), kai tai daryti įpareigoja teisės aktai.
23. Laikytis saugos reikalavimų ir palaikyti tvarką pertraukų metu: nebėgioti, nesistumdyti,
netriukšmauti, nespardyti sienų, netrankyti durų, nerašinėti ant sienų, taupiai naudoti elektros
energiją, vandenį, susitvarkyti priemones po veiklos pertraukų metu.

IV. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS VALGYKLOJE

24. Eiti valgyti kartu su klasės mokytoju ar mokytojo asistentu.
25. Tvarkingai laukti eilėje, netriukšmauti, nesistumdyti.
26. Nemėtyti maisto, nereikalauti jo iš kitų mokinių.
27. Pavalgius nunešti indus į tam skirtą vietą.
28. Mokyklos valgykloje galima tik valgyti (negalima rašyti, skaityti, žaisti, trukdyti
valgančiajam, bėgioti ir pan.).
29. Pavalgius išeiti iš valgyklos tik susitarus su popietinės grupės mokytoja.

V. MOKINIUI DRAUDŽIAMA

30. Mokykloje ar išvykose turėti daiktų, nesusijusių su ugdymo procesu ir medžiagų, pavojingų
mokinių saugumui ir sveikatai: ginklų, nuodingų medžiagų, pirotechnikos gaminių ir kt.
31. Fiziškai ar psichologiškai smurtauti, tyčiotis iš mokinių, mokytojų ar kitų mokyklos
bendruomenės narių.
32. Vartoti necenzūrinius žodžius, žaisti azartinius žaidimus, įžūliai ir provokuojančiai elgtis.
33. Kviestis ir vestis į mokyklą pašalinius asmenis.
34. Be mokytojo leidimo pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, išmaniaisiais laikrodžiais,
ausinukais ir kitais įrenginiais, garso ir vaizdo technika, nesusijusia su mokymo procesu ir trukdančia
darbui pamokoje. Jei mokinys nesilaiko šio reikalavimo, mokytojas jį įspėja. Jeigu mokinys antrą
kartą pažeidžia šią taisyklę, mokytojas paima telefoną ar kitą mokinio pamokos metu naudojamą ir
trukdančią darbui pamokoje priemonę ir grąžina ją tik mokinio tėvams.
35. Pamokų metu kramtyti kramtomą gumą, valgyti, gerti gėrimus, išskyrus vandenį.
36. Slapta filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokytojų ir mokinių) veiklą ir pokalbius
bei platinti įrašus elektroninėje erdvėje.
37. Pamokos metu išeiti iš kabineto, nebent mokytojui leidus, trukdyti mokytojams vesti
pamokas.
38. Esant laisvai pamokai triukšmauti koridoriuose.
39. Bėgioti koridoriais, šūkauti, stumdytis, muštis, šiukšlinti, žaisti kamuoliu tam neskirtose
vietose, išjunginėti šviesą kitam esant tualete, spjaudytis, keiktis, įžeidinėti, užgaulioti,
prasivardžiuoti ir kt.
40. Prašyti iš kitų mokinių pinigų, versti meluoti kitus mokinius, imti ir gadinti svetimus daiktus.
41. Prekiauti mokykloje ir jos teritorijoje bet kokiais daiktais, išskyrus prekybą, kuri yra numatyta
mokyklos organizuojamų renginių metu.
42. Niokoti mokyklos turtą: laužyti suolus ir kitą mokyklos inventorių, braižyti, daužyti, spardyti
sienas ir kt.
43. Mokyklos patalpose būti su kepurėmis, gobtuvais.
44. Savavališkai išeiti iš mokyklos ugdymo proceso metu. Po pietų leidžiama savarankiškai išeiti
tik esant raštiškam tėvų sutikimui.

VI. MOKINIO SKATINIMO PRIEMONĖS

45. Žodžiu (pagyrimas)
46. Pagyrimai mokinio knygelėje (įrašai, lipdukai, antspaudukai)
47. Mokytojų paskatinimai ir padėkos, įrašant į elektroninį dienyną.
48. Kitos skatinimo priemonės klasės mokytojo nuožiūra.

VII. MOKINIO DRAUSMINIMO PRIEMONĖS

49. Pirmą kartą padarius nežymius elgesio taisyklių pažeidimus – įspėjimas žodžiu.
50. Pakartotinai padarius elgesio taisyklių pažeidimus – paaiškinimas su pasižadėjimu.
51. Neįvykdžius sutartyje su mokiniu nustatytų mokinio įsipareigojimų ir kai poveikio priemonės,
nurodytos 49 ir 50 punktuose nepadaro jokio poveikio – individualus pokalbis su mokytoju ir/ar
mokyklos vadovu. Į pokalbį mokytojo nuožiūra gali būti kviečiami mokinio tėvai. Netinkamas
elgesys fiksuojamas elektroniniame dienyne.
52. Už pasikartojantį netinkamą elgesį su mokyklos bendruomenės nariais, trukdymą ugdymo
procesui, necenzūrinių žodžių vartojimą, patyčias, tyčia sugadintą ar sunaikintą mokyklos turtą –
kviečiama Vaiko gerovės komisija ir jos sprendimu kviečiami pokalbiui mokinio tėvai. Sudaromas
mokinio elgesio koregavimo planas.

53. Nesant esminiams pokyčiams koreguojant mokinio elgesį pagal 56 punktą ir nematant paties
mokinio pastangų, mokinys gali būti pašalintas iš mokyklos, atsižvelgiant į Ugdymo paslaugų
sutarties sąlygas, ir įpareigotas tęsti mokymąsi kitoje ugdymo įstaigoje.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

54. Priimtą į Mokyklą mokinį su šiomis Taisyklėmis pasirašytinai supažindina klasės
mokytojas.
55. Mokiniai pasirašo Klasės saugaus elgesio instruktažuose mokytojams organizuojant
pamokas ir išvykas tam tikromis temomis.
56. Mokytojai pakartotinai supažindina mokinius su šiomis Taisyklėmis, jei pastebi, kad
mokiniai laikosi jų aplaidžiai.
57. Mokinių supažindinimas su Taisyklėmis fiksuojamas paruoštame el. dienyno dokumente
„Klasės saugaus elgesio ir kiti instruktažai“ ir el. dienyno skiltyje „Klasės veiklos“.
58. Mokinio elgesio taisyklės skelbiamos mokyklos internetinėje svetainėje
www.gerapradzia.lt