Privatumo politika

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši privatumo politika reglamentuoja VšĮ „Geros pradžios“ mokykla interneto svetainės (toliau – Mokyklos) ir potencialaus Kliento (toliau – Kliento) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
2. Kliento asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
3. Interneto svetainėje www.gerapradzia.lt teikdami užklausą ir suinteresuotieji asmenys, potencialūs klientai, besidomintys Mokykla, nurodydami asmens duomenis (el.paštas, vardas, telefono numeris, asmeninė informacija), Klientas sutinka, kad Mokykla neišvengiamai gaus šiuos duomenis, juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
4. Mokykla vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
4.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai:
4.3.1. duomenų subjektas pats laisvai nusprendžia susisiekti su Mokykla, užpildydamas elektroninę susisiekimo anketą;
4.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
4.3.3. Mokykla yra įpareigota tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
4.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso suteikti besikreipiančiam atsakymą į jo pasiteiravimą ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
4.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
4.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
4.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
4.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
4.8. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
5. Naudotis www.gerapradzia.lt svetainės susisiekimo kontaktine anketa gali:
5.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
5.3. juridiniai asmenys;
5.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS, SAUGOJIMAS

6. Mokykla gerbia kiekvieno Kliento teisę į privatumą. Kliento asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas) renkami ir tvarkomi atsakyti į Kliento pateiktą užklausą, suteikti tinkamą, aktualią informaciją.
7. Mokykla atsako į kilusius klausimus, suteikia prašomą informaciją tiems, Klientams, kurie pateikė teisingus kontaktinius duomenis.
8. Tvarkydamas ir saugodamas Kliento asmens duomenis Mokykla įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

9. Mokykla pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims, tik šio dokumento 4 punkte minimiems tikslams įgyvendinti ir tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

ASMENS DUOMENŲ PAKEITIMAS AR ATNAUJINIMAS

10. Klientas turi teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

INFORMACIJOS AR PRETENZIJŲ PERDAVIMAS

11. Klientas, savanoriškai pateikęs savo kontaktinius duomenis, kad Mokykla galėtų pateikti atsakymą į gautą užklausą, turi teisę:
11.1. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
11.2. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.
12. Mokykla, gavusi Kliento prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Kliento kreipimosi dienos, pateikia atsakymą. Dėl asmens duomenų tvarkymo nagrinėjami tik raštiškai pateikti prašymai.

PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS

13. Mokykla turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas interneto svetainėje.
14. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinimi interneto svetainės sistemoje.
15. Jeigu potencialus Klientas nesutinka su nauja Privatumo politikos redakcija, jis turi teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu info@gerapradzia.lt) su sąlyga, kad Klientas nebegali toliau naudotis interneto svetainės kontaktinės formos užpildymo funkcija.
16. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Klientas ir toliau naudojasi interneto sveainėje esančia kontaktine forma, laikoma, kad Klientas sutinka su nauja redakcija.

DARBUOTOJŲ LYČIŲ LYGYBĖ IR NEDISKRIMINAVIMAS KITAIS PAGRINDAIS

17. Darbdavys, organizuodamas darbą, taiko lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus.